Projecte estructural

Impulsar la ciutat de la justícia a Tarragona

Dins dels greuges sistemàtics del Camp de Tarragona, el problema de la capital i el repartiment i recursos de les diferents seus judicials és un dels més clamorosos i que afecta de forma central a l’activitat de l’advocacia i a la resposta de la ciutadania als seus problemes.

Plantejarem una resposta coordinada amb els diferents agents del territori per posar les bases que acabin amb aquest greuge respecte la resta de capitals de Catalunya.

Mòduls insuficients, problemes de cobrament, manca de defensa davant la Generalitat i aspectes a reforçar

Mesures de recolzament al Torn d’ofici

 • Lluitar per pujar els honoraris un mínim del 25% a través del CICAC negociant amb la Conselleria.
  Creixement progressiu en termini de 4 anys.
  Partim d'un augment el 2021 de l'1,2%, quan l'IPC acumulat des del 2017 és del 2,7% i les tarifes han estat congelades des d'aleshores. Els advocats del torn d'ofici hem patit una pèrdua de poder adquisitiu de l'1,5%. No és tolerable.
 • Renegociar els mòduls per a incloure més actuacions
  Moltes actuacions processals que efectuem en el torn d'ofici no tenen un mòdul que les reconegui, no apareixen o s'inclouen de forma injusta i no es remuneren. Cal ampliar els mòduls. EXEMPLES 1) Per tots els ordres civil, penal, CA, Social: suspensió del judici el mateix dia del judici per causa aliena a l'advocat. 2) O. Jur. Penal: Diligències d'instrucció específiques com entrada i registre, reconstrucció i inspecció ocular; apel·lacions contra interlocutòria PA estimades, recursos contra interlocutòria de processament amb vista; 505 LECrim i compareixences de presó; 544 bis LECrim; execucions penals. 3) O. Jur. Civil: execucions de família dins dels 2 anys. 4) O. Jur. CA: mòdul de procés administratiu previ. 5) O. Jur. Social: abonament de l'import de la demanda amb la concil·liació.
 • Mecanismes de resolució davant situacions confoses
  Incidències davant de casos de feina feta i denegació posterior de la JG; client que no paga i acaba sent insolvent.
  Davant de situacions de feina avançada, demanarem que la feina executada sigui abonada per la Generalitat, qui es subrogarà en la reclamació pertinent al client.
 • Negociació per obtenir la disponibilitat de places d'aparcament davant dels jutjats per a advocats de guàrdia.
  Negociació amb l'Ajuntament de Tarragona i de Valls per tal que es faciliti aparcament gratuït a tots els advocats del TO durant les seves respectives guàrdies.
 • Revisió dels criteris de rebuig i falta de pagament d'actuacions executades per advocats/es.
  Revisar els criteris seguits per la Comissió de JG per determinar el rebuig d'actuacions processals executades.
 • Espai de feina digne al Palau de Justícia; intentar accés amb targeta electrònica
  Cal un espai al palau de justícia de Tarragona i de Valls per tal de poder desenvolupar en condicions raonables la tasca de l'advocat d'ofici durant les seves guàrdies. A Tarragona intentarem que, a més, durant el cap de setmana les instal·lacions de l'ICAT al palau estiguin disponibles pels advocats/es de guàrdia mitjançant un codi electrònic.
 • A Valls intentarem adoptar un conveni amb l'Ajuntament per accedir a un local per ús col·legial.
  Establir negociacions per obtenir l'ús d'un local annex a la biblioteca pública propera als jutjats per a què els col·legiats/es tinguin un lloc de treball.
 • Revisió de les designes per casos impossibles o manifestament mancats de fonamentació
  Revisar els criteris d'assignació al justiciable d'advocat d'ofici amb el propòsit d'evitar situacions altament problemàtiques que perjudiquen el professional designat/a amb un encàrrec mancat de fonamentació
 • A VIDO l'advocat/a de víctimes avisat ABANS de d'interposar la denúncia i introducció de l'actuació amb el seu mòdul corresponent.
  Cal evitar denúncies fetes sense assessorament profesional, contravenint la legislació de víctimes, en matèries especialment sensibles.

Apostes davant de problemàtiques abandonades i ignorades de forma constant

Mesures de recolzament i suport a la feina diària de l’advocacia

Reducció de quotes pels que comencen i pels que acaben

Aquells companys i companyes que comencen en el seu exercici professional necessiten, durant els primers anys, el suport del Col·legi per engegar els seus projectes en aplicació del principi de solidaritat. Aquells que acaben, que tenen més de 72 anys i molts anys d’exercici mereixen un reconeixement explícit en forma d’exempció de quotes.

Ho exposem de forma més detallada a l’apartat d’ECONOMIA d’aquest programa.

Refundació de la biblioteca del Col·legi a Tarragona

L’estat de la biblioteca ha empitjorat de forma considerable en el darrer govern a l’ICAT de forma evident. Cal refer el projecte per tenir una biblioteca accessible, actualitzada i on es pugui treballar de forma real i amb recursos tecnològics i jurídics dignes, augmentant el fons bibliogràfic, la diversitat de bases de dades i la possibilitat de treballar amb eines adequades dins la biblioteca que serà un espai integral de treball.

Espai de coworking

a Tarragona

Ja sigui perquè encara no tenen despatx o perquè no el tenen disponible, cal tenir un espai adaptat a les necessitats que sorgeixen en el dia a dia a companys i companyes de l’advocacia, tant a dins del Col·legi com en un espais de coworking fora del mateix que intentarem posar a disposició dels col·legiats per atendre reunions amb clients en supòsits d’inexistència o impossibilitat de disposar d’aquest recurs a nivell particular.

Defensa de l’advocat/a

L’ICAT oferirà al company/a afectat per qualsevol expedient de caràcter judicial referit a l’exercici de la professió dictaminar sobre la correcció de la seva acció si ho desitja i actuar en la seva defensa si el dictamen reconeix l’adequació de l’actuació deontològica.  El Col·legi actuarà davant denúncies falses o mancades de fonamentació contra advocats/es en defensa del prestigi de la professió.

Promoció institucional de l’advocacia

Existeixen tasques que haurien de ser reservades als advocats que pateixen intromissió d’altres professionals. Igualment, la funció preventiva de l’advocat, en evitació del litigi, és una actiu que s’ha de publicitar per tal d’ampliar el mercat de possibles consumidors de serveis legals. La rellevància de l’assessorament previ i ordinari de l’advocat s’ha de traslladar a la societat perquè entengui la utilitat de contractar els serveis d’un advocat o advocada.

Millorar la connexió a Internet i la xarxa WIFI a la seu de El Vendrell

Són evidents els problemes de connectivitat que existeixen a la xarxa WIFI de les dependències del Palau de Justícia de El Vendrell i que afecten als advocats i advocades en les sales de vistes. Cal resoldre-ho.

Borsa de guàrdies i APP de serveis

Potenciar a través d’una APP l’oferiment dels serveis del Col·legi, de tal manera que l’advocacia pugui disposar d’ells des del seu telèfon mòbil. Singularment, inclourà l’intercanvi de les guàrdies que no es puguin realitzar, de manera que companys/es puguin mostrar interès en aquelles on estiguin inscrits/es per a poder-les dur a terme.

Suport i tutorització

Crearem una llista d´advocats/es amb més de 10 anys d´experiència que podran ésser designats  tutors de nous advocats/es als efectes de suport moral, orientació  i acompanyament.

Assistència telemàtica a persones detingudes

Buscarem que el sistema WEBEX es generalitzi per quan l´advocat té un detingut, sempre que l´advocat no demani el contrari.

Síndic de l’Advocacia

Designarem un Síndic de l’Advocat que serà independent del Col·legi, i rebrà queixes dels companys i companyes pel tracte col·legial, o negligència en la tutela dels interessos del col·legiat,  podrà accedir a documentació amb autorització del queixant, imposar que es tracti un assumpte a ordre del dia de junta, i podrà fer una memòria anual de greuges presentada en públic, demanant canvis al col·legi i atorgant terminis per executar-los.

Resposta al col·legiat/a

La junta respondrà per escrit a cada advocat en un màxim de 14 dies qualsevulla demanda, suggerència o petició respecte de millores en la prestació de serveis col·legials o instal·lacions.

Recuperar els nivells de serveis als advocats/es

Es revisarà l’ERTO, s’ampliarà l’horari d’atenció al públic, es reobrirà plenament la biblioteca, es normalitzarà la utilització dels despatxos i es vetllarà perquè així sigui en totes les seus sempre amb subjecció a les restriccions que imposi la pandèmia.

Denunciar la situació de col·lapse de determinats òrgans judicials i exigir solucions

La problemàtica dels limitats recursos dels diferents jutjats i tribunals és una constant a tot l’Estat. Tanmateix, existeixen -lamentablement- situacions que sobrepassen qualsevol consideració respecte els diferents subjectes implicats amb l’Administració de Justícia que no poden romandre aliens a l’activitat col·legial, doncs és l’ICAT qui ha de posicionar-se davant d’aquests casos extrems i denunciar qualsevol situació que tingui aquestes característiques clarament atemptatòries contra el col·lectiu i els justiciables.

Adopció de mesures per aconseguir noves altes i enfortir el Col·legi

Es farà una reducció de la càrrega econòmica per a col·legiar-se fins als 350€ que, a més, es podrà fraccionar en dos pagaments a abonar dintre de l’any natural per tal d’afavorir la col·legiació de nous companys i companyes i fer créixer l’ICAT, donant oportunitats d’incorporació i creixement professional al territori. No poden establir-se barreres injustificades a l’inici de l’activitat professional que impedeixin l’exercici de l’advocacia i l’ICAT ha de ser exemplar en aquest sentit.

Pels no exercents que es reincorporin la càrrega d’alta la situarem en 150€ en mateixes condicions.

Canvis interns i externs al Col·legi de l'Advocacia de Tarragona a través de la reforma dels Estatuts

Reformes i promoció de mesures institucionals

Protocol de suspensió d’actes als jutjats

Establir un protocol acordat amb l’autoritat judicial per tal què cap advocat o advocada, llevat de causes excepcionals, hagi de ser reconegut per un metge forense quan hagi aportat informes mèdics que acreditin suficientment la seva situació d’indisponibilitat per un tràmit processal. Instaurar una política d’exigència de respecte i foment del dret a la salut, per part de l’autoritat judicial davant dels advocats.

Protecció social mínima

Defensa activa i constant dels drets socials del col·lectiu de l’advocacia, amb especial focus en la igualtat de condicions mínimes al règim vigent en cada moment de treballadors autònoms. Que la cobertura particular de la professió, especialment dels mutualistes no pugui ser mai inferior a la prestació i cobertura que tinguin els treballadors autònoms per part de l’Estat, mesura necessària en situacions de crisi com la que ens ocupa per garantir les cobertures socials dels professionals protegits per mutues (Mutualidad i Alter Mutua).

Consulta al col·lectiu sobre el règim de les llistes

Es farà una consulta als advocats sobre si es vol modificar a llistes obertes o mantenir llistes tancades.  Si es el cas, es promourà la reforma estatutària.

Limitació del Degà per a certes votacions a organismes superiors

El degà ja no votarà en funció del seu caprici en l’elecció del president del CICAC ni al CGAE. Es farà assemblea i els advocats/es presents votaran a quin , concretament,  dels candidats que es presentin cal votar i el degà votarà per delegació.

Juntes de govern obertes

Les Juntes de govern de l’ICAT seran obertes en assistència i participació, amb els condicionants inherents a la pandèmia, a tots els advocats i advocades amb col·legiació a l’ICAT, tret de matèria deontològica i de qualsevol altra que per la seva naturalesa imposi reserva per afectar a la privacitat de les persones.

Contractes oberts i transparent

Taula de contractació pública i concurs en contractes per imports superiors a 6000 euros anuals i/o de durada superior a 12 mesos, tret de contractes de subministrament.

Comissions i seccions

Es mantindran i potenciaran les comissions actuals, i es procedirà a la Creació de Comissió de Cultura, de la Secció de Dret de la salut i responsabilitat patrimonial i civil. Es fomentarà especialment la recuperació de la Comissió de Drets Humans, de Defensa dels Animals,  i s’atorgarà espai a cada secció a la web perquè exposin els seus treballs o activitats.

Fem esment, en un apartat posterior d’aquest programa i de forma expressa, a la creació d’una Comissió per a la transició tecnològica.

Comissió de Conciliació

Paternitat i maternitat responsable i exercici de l’advocacia. Situacions de greuge de la dona advocada: les baixes per maternitat, embaràs, els seus efectes immediats de caràcter suspensiu.

Seus per a les eleccions a tot el territori de l’ICAT

A les properes eleccions es podrà votar a la seu de Valls i de Vendrell.

Impuls ecològic

El compromís mediambiental del Col·legi, actualment, no obeeix a cap política concreta. Donarem un impuls seriós, coordinat i global en matèria de transició ecològica.

Coordinar la promoció

Existeix un clar abandonament de les tasques de promoció i conscienciació social respecte l’enorme impacte que té la professió en l’activitat econòmica, conflictivitat social i actuacions institucionals arreu del territori. Utilitzarem les eines disponibles per a millorar aquesta tasca i fomentarem els nous rols on l’advocacia té molt a dir i són sovint silenciats.

Crear la comissió de transició tecnològica

Les particularitats de l’advocacia no es poden dissociar de les grans transformacions que la societat està patint, i treballarem per posar a l’abast dels col.legiats les millores tècniques i eines de comunicació més adients per a la seva adaptació a la conjuntura actual – coronavirus- i  l’evolució previsible relacionada amb la digitalització dels despatxos professionals. També treballarem per signar els convenis necessaris per facilitar productes a millor cost i augmentar la formació en la transformació digital.

Canvi de rol en la figura del degà

Com a màxim responsable del Col·legi, un degà no pot estar preocupat de la seva projecció personal i potencials afiliacions a altres àmbits públics o institucions variades com ha succeït en els darrers vuit anys. La defensa activa dels col·legiats i col·legiades ha de ser la màxima prioritat respecte la seva funció, precisament, per la qual és escollit entre els seus companys i companyes.

FUNDACIÓ

El programa d’ajuts de la Fundació del Col·legi a favor dels advocats en situació econòmica desfavorable va ser proposat i dissenyat pel candidat a Degà d’aquesta llista, qui fou President de la Fundació fins el 2018.

Per tant, tenim el compromís de millorar i aprofundir el programa en el que vam ser els primers en creure-hi.

 • Cobertura en casos de baixa i problemes de salut
  Estudi i implementació de mesures protectores en cas de baixa per malalties o problemes de salut, tant propis com de familiars de primer grau, fills o parella
 • Protecció en casos de guarda i impagaments
  En aquells casos on l'advocat o advocada tingui guarda dels fills/es, existeixi una situació de necessitat econòmica i hi hagi impagament per part de l'altre progenitor, estudiarem mesures protectores.
 • Potenciar el programa d'ajudes a companys i companyes del Col·legi
  Davant la situació actual de crisi, els seus efectes a curt i mig termini, així com per no deixar abandonats als companys i companyes que es troben en situacions puntuals més delicades, cal actuar de forma conjunta. Es pot realitzar amb els recursos de l'ICAT i la fundació. És necessària una major dotació del programa d'ajudes, que augmentarem sempre garantint l'estabilitat econòmica i l'autofinançament del Col·legi.
 • Sistema d'ajudes a advocats/es joves i a noves incorporacions
  S'estudiarà un sistema per a contemplar ajudes i sistemes complementaris per a aquelles persones que s'incorporin a la professió a través de l'ICAT i als companys i companyes més joves de la professió.
 • Sistema d'ajudes a advocats seniors i/o jubilats en situacions de dificultat econòmica
  Programarem un sistema d'ajudes per a aquells companys i companyes que, tot i acumular experiència en la professió, en els moments de veterania i jubilació, mantenint el vincle amb l'ICAT, pateixen situacions de dificultats econòmiques.

FORMACIÓ

 • Ampliació formativa
  Cal potenciar i ampliar el ventall formatiu a noves vessants jurídiques que permetin assolir nous coneixements i entrar en noves especialitats
 • Augmentar el nombre de presentacions per part de membres del Col·legi
  Fomentar l'intercanvi d'experiència i coneixement entre els membres del col·lectiu amb els especialistes del territori
 • Millora dels recursos online
  Sobre la base construida, cal potenciar i millorar la presència a la plataforma formativa per resultar més còmoda i accessible.
 • Buscar el reconeixement oficial
  Coordinar esforços amb Universitats i administracions per a homologar aquells cursos que puguin reunir els requisits per a dotar el nivell curricular que es mereixen.

ECONOMIA

 • Revisió de l'assegurança de responsabilitat civil
  Revisar cobertures i costos per als col·legiats i col·legiades. Intentarem obrir les possibilitats de contractació, establint un mínim assegurat sobre el qual les successives ampliacions tinguin un cost progressiu que cada advocat pugui adaptar a les seves necessitats. I, en tot cas, buscarem i obtindrem millors alternatives a la situació actual.
 • Reducció de quotes i els seus graus.
  Pels què comencen i dins el primer any: 10€ mensuals / Exercents 1 a 3 anys: 18€ / Exercents 3 a 5: 32€ / Advocats de més de 72 anys i 25 anys col·legiats estaran exempts de quota com a reconeixement.
  Reduirem els imports que es carreguen per emissió de certificats fins al preu de cost.
 • Advocats/es no exercents
  La seva quota de reincorporació de 150 euros es podrà pagar en dos cops dins la mateixa anualitat.
 • Quotes en casos d'impossibilitat econòmica, persones amb discapacitat, dependents (descendents o ascendents a càrrec)
  En aquests casos a concretar i vinculats a determinats requeriments concorrents es podran diferir parcialment, a satisfer en 12 mesos següents prorratejades o exonerar fins a un màxim de 3 mesos.
 • Implementació de cost inicial tancat per la col·legiació a l'ICAT: 350 EUROS amb possibilitat de fraccionament
  Que les càrregues econòmiques no siguin un impediment per a començar, sobretot en joves que disposen d'uns recursos econòmics més limitats i es poden trobar en situacions molt variades.
  La política d'incorporacions de l'ICAT no pot estar basada en imposició de barreres injustificades per a la incorporació de nous membres. L'ICAT ha de ser sensible a la realitat del moment i, a més, ha d'aconseguir posicionar-se com un organisme atractiu per al potencial col·legiat, de manera que les seves polítiques i ofertes serveixin per a captar el talent del territori i evitar una disgregació que a mig termini pot resultar greu per la institució i per tot el col·lectiu.